Аймак

СООДА-САТЫК

 3,510 Бардыгы /

Ала-Бука райондук сот аткаруучулар кызмат бѳлүмү, Жалал-Абад областынын Ала-Бука райондук соту тарабынан берилген 01.02.2023-жылдагы № ГД-734/22-Д2 сандуу аткаруу документинин негизинде карызкор Бекмырзаев Жамалбек Сүйүнбекович “Бай-Тушум” Банк ААКтын пайдасына жалпысынан 98 838 (токсон сегиз миң сегиз жүз отуз сегиз) сом кредиттик карызы, күрөөгө коюлган Жалал-Абад областынын Ала-Бука районунун 1-Май а/ө, Кара-Үңкүр айылындагы Ортоңку-Айыл көчөсүнүн №50 үй дареги боюнча идентификациялык коду 3-01-06-1005-0115, жалпы жер тилкеси- 2722,50 кв. м., пайдалуу аянты- 86,06 кв. м., жашоо аянты- 60,70 кв. м. болгон турак жайга экинчи ирет тоорук (аукцион) жарыялайт. Турак жайдын баштапкы старттык баасы – 300 000 сом (үч жүз миң) сом.

Тоорук (аукцион) 2024-жылдын 18-март күнү саат 14:00дѳ мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлѳт. Аукционго катышууну каалоочулар арыз жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жѳнүндѳ тил кат берүүгѳ, ошондой эле турак жайдын баштапкы баасынын 5% ѳлчѳмүндѳ (Сот департаментинин Жалал-Абад облустук башкармалыгынын ИНН 00501199510013, БИК 440001, эсеп счету №4408011102003415, аткаруу жыйымы Ала-Бука райондук САКБдын сот аткаруучусу Эркиналиев Тилек Эркиналиевич деп көрсөтүлүп, тѳлѳө коду 14224900 негизинде) шертпул тѳлѳѳгѳ тийиш. Аукциондо утуп алган адамдын тѳлѳгѳн шерт пулу сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Аукциондон жеӊилген катышуучулар тѳлѳгѳн шерт пул аукцион аяктагандан кийин 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде ѳздѳрүнѳ кайтарылып берилет. Аукциондон уткан адам 7 (жети) күндѳн кечиктирбестен аукциондун башталышынын алдында тѳгүлгѳн шерт пулдун суммасын кошуу менен мүлктүн сатып алган наркын толук тѳлѳп берүүгѳ милдеттүү.

Байланыш телефону: 0(3741)-5-03-07, 0(771)-0091-31, 0(990)009131.

Ала-Бука райондук САКБдын сот аткаруучусу:         Эркиналиев Т.Э.

———————————————————————————————————-

Жалал-Абад шаардык сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан Абдурохманова Музафорхон Холдоровнага таандык күрөөгө коюлган Жалал-Абад шаарынын Р.Азимов көчөсүнүн  №72а дарегинде жайгашкан, идентификациялык коду  3-10-01-0022-0308, пайдалуу аянты-298,2 кв. м., жер участогунун аянты- 638,0 кв. м. болгон жашоодон башка максаттар үчүн колдонулуучу өзүнчө жайына ачык соода-сатык (тоорук) жарыяланат.  Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы: 3 428 771 000 (үч миллион төрт жүз жыйырма сегиз миң жети жүз жетимиш бир) сом.

Ачык соода-сатык (тоорук) 2024-жылдын 18-март күнү саат 10:00до мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Аукционго катышууну каалагандар арыз, тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө,  мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шерт пул төлөөгө милдеттүү. Арыздарды кабыл алуу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бүтөт. Аукциондо утуп алган адамдын төлөгөн шерт пулу сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Тооруктардын калган катышуучулары төлөгөн шерт пул тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилет. Сатып алуучу протоколго кол коюлгандан кийин жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөөгө милдеттүү. Сатып алуучу протоколго кол коюудан качканда же андан алынуучу бардык сумманы белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндө шерт пулдун суммасы ага кайтарылып берилбейт жана соода-сатыктын жеңүүчүсү соода-сатыкка катышууга укуктуу эмес экени белгиленген учурда шерт пул аткаруу өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча атайын эсепке келип түшөт. Өндүрүп алуучу жана карызкор тооруктарды өткөрүү жөнүндө кошумча кабарларды башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернеттин маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында өздөрүнүн эсебинен жарыялоого укуктуу.  Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн депозиттик эсеби “РСК Банк” аркылуу  ИНН: 00501199510013, БИК: 440001, төлөм коду: 14511900, э/счет 4408012100000241. Байланыш тел.: 0(705) 16-66-07.


Жалал-Абад шаардык САКБдын сот аткаруучусу:              Ташиев Н.М.

———————————————————————————————————————-

Базар-Коргон райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан жеке менчик укугуна ээ Тагаев Жаныбек Шариповичке таандык  Базар-Коргон районунун Кызыл-Үнкүр айыл аймагындагы Кичи-Ак-Булак айылынын А.Рахманов көчөсүндөгү №19/1 дареги боюнча жайгашкан идент. код 3-02-10-1001-0155 болгон кыймылсыз мүлкүнө биринчи жолу ачык аукцион жарыяланат. Баштапкы  баасы – 1 056 000 (бир миллион элүү алты миң) сом. 

Ачык аукцион 2024-жылдын 18-март күнү саат 10:00дө Базар-Коргон САКБдын имаратында жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар аукцион боло турган күндөн жок дегенде бир күн мурун мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын ачык аукцион өткөрүлгөнгө чейин Базар-Коргон райондук САКБдын төмөндөгү депозиттик эсебине: РСК Банк ААК аркылуу, б/эсеп 4408032100000108, ОКПО коду 21449997, ИНН 00501199510013, БИК 440001, төлөө коду 14511900 төлөм жүргүзүүсү зарыл. Ачык аукциондо эң жогорку бааны сунуш кылган катышуучу сатып алуучу деп таанылат. Сатып алган катышуучу сатык уюштурулган күндөн 7 (жети) күндүн ичинде сатып алган нарктын калган суммасын сатуу уюштурулганга чейинки төлөнгөн суммасын кемитип, төлөм жүргүзүүгө милдеттүү.

Байланыш телефону: 0(3736) 5-00-79.

Базар-Коргон райондук САКБдын сот аткаруучусу:                        Джумали уулу С.

———————————————————————————————————————–

Сузак райондук САКБ тарабынан Сузак райондук сотунун 27.09.2023-жылдагы № ГД-1133/23-Д8 сандуу аткаруу барагынын негизинде, карызкор Сатимбаев Алмазбек  Капаровичтен өндүрүп алуучу  “Илим”ЖЧК чакан кредиттик компаниясынын  пайдасына азыркы күндөгү калган карызы 261 314 сом (эки жүз алтымыш бир миң үч жүз он төрт) сом 64 тыйынды өндүрүүдө карызкор Сатимбаев Алмазбек  Капаровичке таандык болгон Сузак районунун Сузак айыл өкмөтүнүн Сузак айылындагы Дакан-Палван көчөсүнүн №4 үй, 14-батиринде жайгашкан №3-05-11-1001-3398-11-007 сыр белгиси менен катталган турак жайына кайрадан ачык аукцион жарыяланат. Турак жайдын баштапкы баасы – 400 000  (төрт жүз миң) сом. 

Ачык аукцион 2024-жылдын 15-март күнү саат 15:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар турак жайдын баштапкы баасынын 5%ын ачык аукцион болгонго чейин Сузак райондук САКБдын депозиттик эсебине (БИК 440001, эсеби № 4408082100000125, төлөө коду 14511900) шерт пул төлөөгө тийиш. Аукциондон утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы турак жайдын баасына кошулуп эсептелинет. Аукциондон жеңилген катышуучулардын алдын ала төлөнгөн шерт суммалары соода-сатык аяктагандан кийин өздөрүнө кайтарылып берилет. Аукциондо уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аукциондун алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Т.Байзаков проспектиси-101. Байланыш телефону: 0(3748) 5-01-34.

Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу:                        Акматжанов Н.А.

————————————————————————————————————————–

Таш-Көмүр шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан карызкор Белых Тимур Давлятовичтен өндүрүп алуучу “Айыл Банк” ААК пайдасына 166 248 528 (бир жүз алтымыш алты миллион эки жүз кырк сегиз миң беш жүз жыйырма сегиз) сом өндүрүү боюнча күрөөгө коюлган Белых Тимур Давлятовичке тийиштүү:

1). Күрөөгө коюлган турак эмес жай (жер жана имарат) идент.коду 3-14-03-0001-0769, жалпы аянты-1199,1 кв.м., административдик аймактык жер- 555,7 кв.м., жалпы аянты -44012,7 кв.м., Таш-Көмүр шаарындагы  Шопоков көчөсүнүн н/ж дарегинде жайгашкан, баштапкы баасы: 11 487 400 (он бир миллион төрт жүз сексен жети миң төрт жүз) сом.

2). Күрөөгө коюлган курулушу жок жер тилкеси идент.коду 3-14-03-0001-0752, жалпы аянты -6515,9 кв.м., Таш-Көмүр шаарындагы Шопоков көчөсүнүн н/ж дарегинде жайгашкан, баштапкы баасы: 1 405 480 (бир миллион төрт жүз беш миң төрт жүз сексен) сом болгон кыймылсыз мүлктөргө биринчи ачык соода-сатык жарыяланат.

Ачык соода-сатык 2024-жылдын 20-март күнү саат 10-00до мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Соода-сатыкка катышууну каалоочулар кыймылсыз мүлктөрдүн баштапкы баасынын 5%ын соода-сатык болгонго чейин Таш-Көмүр шаардык САКБдын депозиттик эсебине төгүүгө тийиш. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта жеңилген катышуучулардын алдын ала төлөнгөн шерт суммалары соода-сатык аяктагандан кийин кайтарылып берилет. Соода-сатыкта уткан адам жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Байланыш телефону: 0(3736) 5-01-84, 0(777) 62-80-47, 0(555) 10-78-80.Таш-Көмүр шаардык САКБдын улук  сот аткаруучусу:      Төрөбеков К.А.

———————————————————————————————–

Базар-Коргон райондук сот аткаруучулар кызматтык бөлүмү  жеке менчик укугуна ээ Абдуллажан уулу Нурхамидинге таандык Базар-Коргон районунун Арстанбап айыл өкмөтүнүн Арстанбап айылындагы Момош-Кол участкасынын №1 дарегиндеги идентификациондук коду №3-02-08-1001-2631, жалпы жер аянты- 600,0 кв.м. болгон турак жайына экинчи жолу ачык аукцион жарыялайт. Баштапкы баасы – 325 000 (үч жүз жыйырма беш миң) сом.

Ачык аукцион 2024-жылдын 18-март күнү саат 10:00дө Базар-Коргон САКБдын имаратында жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар баштапкы баанын 5% өлчөмүндө кепилдик төлөмдү  сатуу уюштурулган күнгө жок дегенде бир күн мурун  Базар-Коргон райондук САКБдын төмөнкү депозиттик эсебине: РСК Банк ААК, б/эсеби №4408032100000108, ОКПО 21449997, ИНН 00501199510013, БИК 440001, төлөө коду 14511900 төлөм жүргүзүлүүсү зарыл. Ачык аукциондо эң жогорку бааны сунуш кылган катышуучу, сатып алуучу деп таанылат. Сатып алган катышуучу сатык уюштурулган күндөн 7 (жети) күндүн ичинде сатып алган нарктын калган суммасын сатуу уюштурулганга чейинки төлөнгөн суммасын кемитип, төлөм жүргүзүүгө милдеттүү.

Байланыш тел.: 0(3736) 5-00-79, 0(551) 11-16-33.


Базар-Коргон райондук САКБдын сот аткаруучусу:              Адилбек уулу К.

—————————————————————————————————————

Базар-Коргон райондук сот аткаруучулар кызматтык бөлүмү жеке менчик укугуна ээ Киргизбаев Абдулажан Султановичке таандык Базар-Коргон районунун Арстанбап айыл өкмөтүнүн Арстанбап айылындагы Г.Бахрамов көчөсүнүн №43 дарегиндеги идентификациондук коду №3-02-08-1001-2112, жалпы жер аянты- 1500 кв.м., пайдалуу аянты- 74,7 кв.м., жашоо аянты- 53,1 кв.м. болгон турак жайына экинчи жолу ачык аукцион жарыялайт. Баштапкы баасы – 1 100 000 (бир миллион бир жүз миң) сом.

Ачык аукцион 2024-жылдын 18-март күнү саат 11:00дө Базар-Коргон САКБдын имаратында жүргүзүлөт. Ачык аукционго катышууну каалоочулар баштапкы баанын 5% өлчөмүндө кепилдик төлөмдү  сатуу уюштурулган күнгө жок дегенде бир күн мурун  Базар-Коргон райондук САКБдын төмөнкү депозиттик эсебине: РСК Банк ААК, б/эсеби №4408032100000108, ОКПО 21449997, ИНН 00501199510013, БИК 440001, төлөө коду 14511900 төлөм жүргүзүлүүсү зарыл. Ачык аукциондо эң жогорку бааны сунуш кылган катышуучу, сатып алуучу деп таанылат. Сатып алган катышуучу сатык уюштурулган күндөн 7 (жети) күндүн ичинде сатып алган нарктын калган суммасын сатуу уюштурулганга чейинки төлөнгөн суммасын кемитип, төлөм жүргүзүүгө милдеттүү.

Байланыш тел.: 0(3736) 5-00-79, 0(551) 11-16-33.


Базар-Коргон райондук САКБдын сот аткаруучусу:              Адилбек уулу К.

————————————————————————————————————————-

Ноокен райондук сот аткаруучулар кызматы бөлүмү тарабынан Жалал-Абад областынын Ноокен районунун Достук айыл округуна караштуу Шамалды-Сай айылынын Т. Сыдыков көчөсүндөгү № 16 үйүн сатуу боюнча экинчи жолу ачык тоорук (аукцион) өткөрүлөт. Турак үйдүн баштапкы (старттык) баасы: 1 702 750 (бир миллион жети жүз эки миң жети жүз элүү) сом. Жалал-Абад областынын Ноокен районунун Достук айыл оругуна караштуу Шамалды-Сай айылынын Т. Сыдыков көчөсүндөгү № 18 үйүн сатуу боюнча экинчи жолу ачык тоорук (аукцион) өткөрүлөт. Турак үйдүн баштапкы (старттык)  баасы: 1 568 322  (бир миллион беш жүз алтымыш сегиз миң үч жүз жыйырма эки) сом.  

Тооруктар (аукцион) 2024-жылдын 15-март күнү саат 11:00до кыймылсыз мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Аукционго катышууну каалоочулар арыз берүүгө жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө, ошондой эле турак жайдын баштапкы баасынын 5% өлчөмүндө Ноокен райондук САКБдын депозиттик эсебине шерт пул төлөөгө тийиш.

Байланыш тел: 0(3734)-5-00-36, 0(772) 10-11-80.

Ноокен райондук САКБдын  сот аткаруучусу:                              Тажибаев М. А.

Автор

Байланыш дареги

Email: aymak.kg@mail.ru

Телефон: +996 (770) 81-00-32

Факс: +996 (3722) 2-32-36

Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17